Administratorem Twoich danych osobowych podanych na formularzu kontaktowym jest firma  z siedzibą w Nowotaniec 106, 38-505 Nowotaniec. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: kontakt@dworwolasekowa.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie przygotowanie odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu udzielenia odpowiedzi. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora w zakresie obsługi systemów informatycznych- przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe powyżej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość.